Dopuszczalne i zalecane promienie łuków

From Train Driver 2
Revision as of 19:21, 4 May 2020 by Ares28 (talk | contribs) (Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Wartość promienia łuku poziomego należy ustalać w zależności od projektowanej prędkości maksymalnej, przy czym w procesie projektowania układów geometrycznych torów oraz połączeń torowych należy stosować maksymalne wartości promieni, możliwe do uzyskania przy występujących ograniczeniach: terenowych, infrastrukturalnych, itp.

Minimalne promienie łuków w zależności od kategorii linii i zadanej prędkości maksymalnej przedstawiono w poniższych tabelach.

Wytyczne obowiązujące dla linii starych niezmodernizowanych

Minimalne promienie łuków poziomych
w torach szlakowych i zasadniczych
Kategoria linii kolejowej Minimalna promień łuku w [m] w terenie:
nizinnym podgórskim górskim
magistralna 1400 1200 600
pierwszorzędna 1200 600 400
drugorzędna 600 400 300
znaczenia miejscowego 400 250 200

Oprócz powyższej tabelki obowiązują także następujące zasady:

  • dla prędkości ponad 160 km/h na liniach magistralnych nowo budowanych Rmin = 4000 m, a modernizowanych Rmin = 2000 m
  • w poszerzeniach międzytorzy z dwóch kołowych łuków odwrotnych bez krzywych przejściowych Rmin = 4000 m
  • w poszerzeniach międzytorzy z dwóch kołowych łuków odwrotnych oraz czterech krzywych przejściowych Rmin = 1000 m
  • w węzłach i na podejściach do stacji w trudnych warunkach można przyjmować promienie łuków jak dla terenów górskich
  • na łącznicach między liniami o różnych kategoriach przyjmuje się promienie łuków jak dla linii niższej kategorii
  • w stacyjnych torach głównych dodatkowych należy stosować łuki bez przechyłek i krzywych przejściowych o promieniach R ≥ 300 m, natomiast minimalny promień łuku wynosi Rmin = 200 m, a w wyjątkowych przypadkach Rmin = 180 m
  • w stacyjnych torach wyciągowych wyjątkowo można stosować łuki poziome o promieniach R ≥ 600 m (a jeśli występuje więcej niż jeden łuk, to tylko tego samego kierunku)
  • w stacyjnych torach bocznych promienie Rmin = 150 m
  • na torach bocznicowych z ruchem lokomotyw Rmin = 180 m
  • na torach bocznicowych z obsługą właściciela Rmin = 150 m

Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych

W projektowaniu układów geometrycznych torów szlakowych oraz torów głównych zasadniczych zaleca się stosować łuki o wartościach promieni od 600m do 20000m.

Stosowanie łuków o innych promieniach nie jest zalecane z uwagi na występujące przy:

a) R < 600 - zwiększone koszty utrzymania toru, wynikające przede wszystkim ze wzrostu tempa zużycia szyn,
b) R > 20000m - trudności w osiągnięciu wysokiej dokładności położenia osi toru, wynikające ze stosowanych obecnie technologii budowy i utrzymiania.
Dopuszczalne promienie łuków
Uwarunkowania Zalecane wartości
dopuszczalne (P0)
Normalne wartości
dopuszczalne (P1)
Rozszerzone wartości
dopuszczalne (P2)
wartości minimalne (Rmin) [m]
tory szlakowe i główne zasadnicze 600 300 180
tory przy peronach 500 500 300
tory główne dodatkowe i boczne 450 180 180*
wartości maksymalne (Rmax) [m]
tory szlakowe i główne zasadnicze 20000 50000 -

*w tabeli nie ujęto wartości granicznych dla torów bocznych oraz na górkach rozrządowych gdzie absolutne minimum wynosi 150m

Zalecane wartości minimalnych promieni łuków poziomych
Typ linii w warunkach

normalnych

w warunkach

trudnych

R [m] R [m]
P250 3100 2700
P200 2000 1700
M200 2300 2000
P160 1300 1100
M160 1500 1350
P120 750 650
M120 850 750
T120 850 750
P80 600 300
M80 600 350
T80 600 350
T40 600 300