Instrukce RASP-UZK

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Instrukcja RASP-UZK and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎čeština


O programu

Simulátor přejezdových zařízení (SUP) je simulátor zařízení vzdáleného ovládání RASP-UZK ve verzích 4F 2.0 a 4.4Ft. V simulátoru funguje SUP navíc jako přejezdový kontejner, který je zodpovědný za hlášení svého stavu do UZK (urządzenie zdalnej kontroli) a vykonávání jeho povelů.
SUP v tuto chvíli nepodporuje přejezdy, které jsou potvrzovány v jízdních cestách, aktivovaných postavením jízdní cesty nebo přejezdy na vícekolejných tratích (u >2 kolejí může RASP sloužit pouze jako doplňková signalizace na přejezdech kategorie A). Duplicita snímačů je podporována přidáním písmene a nebo b na konec názvu snímače..

Hardwarové požadavky

► Doporučený operační systém Microsoft Windows 10 64-bit nebo novější (v systému Windows 7 64-bit verze Service Pack 1 program funguje, ale není zaručena jeho funkčnost).
► .NET Framework 4.8
► >10MB volného místa na disku
► Monitor s minimálním rozlišením 1024x768

Navázání připojení k scenérií

Připojení k scenérii

Po spuštění scenérie v režimu výpravčího načtěte konfigurační soubor přejezdu výběrem možnosti v nabídce Plik > Wczytaj.

Následně by mělo být navázáno připojení výběrem v nabídce Plik > Połącz. V novém okně potvrďte adresu IP hostitele a číslo portu, případně proveďte opravy.
Proces navázání spojení trvá celkem asi 20 sekund. Během této doby jsou přejezdy na scenérii uváděny do základního stavu, takže během jízdy vlaku NENÍ DOVOLENO navazovat připojení k simulátoru.


Hlavní okno (4F 2.0)

Hlavní okno (4F 2.0)

V hlavním okně jsou uvedeny základní informace o kontrolovaných přejezdech. Stav SSP je znázorněn barevným vyplněním příslušných polí. Poruchy jsou navíc signalizovány trvalým (kat. I) nebo přerušovaným (kat. II) akustickým signálem..

Pole v hlavním okně

Název pole Barva pole
(název přejezdu) » kilometr přejezdu
STEROWANIE » zelená - automatické ovládání
» oranžová - místní ovládání
USTERKA I » šedá - bez poruch kategorie I
» blikající červená - porucha kat. I
USTERKA II » šedá - bez poruch kategorie II
» travlá červená - porucha kat. II
TRANSMISJA » šedá (TRANSMISJA OK) - normální přenos
» červená (BRAK TRANSMISJI) - SUP nekomunikuje s TD2 nebo jsou vybité baterie
TOR I » šedá - snímače 1. koleje zapnuté
» červená - snímače 1. koleje vypnuté
TOR II » šedá - snímače 2. koleje zapnuté
» červená - snímače 2. koleje vypnuté

Hlavní okno (4.4Ft)

Hlavní okno (4.4Ft)

Stejně jako v rozhraní 4F 2.0 jsou v hlavním okně uvedeny základní informace o kontrolovaných přejezdech. Stav SSP je znázorněn barevným vyplněním příslušných polí. Poruchy jsou navíc signalizovány trvalým (kat. I) nebo přerušovaným (kat. II) akustickým signálem..

Pole v hlavním okně

Název pole Barva pole
(název přejezdu) » kilometr přejezdu
STAN
(zjednodušené schéma přejezdu)
» bílá - SUP nekomunikuje s TD2
» fialová - očekávání
» šedá - výstraha
» červená/blikající bílá - porcuha kategorie I nebo II
STEROWANIE » zelená (OK auto) - automatické ovládání
» oranžová (OK lokalnie) - místní ovládání
ZEROWANIE » šedá (OK zer.) - základní stav
» tmavě červená (Zerowanie) - vzdálené otevření závor
USTERKA I » šedá (OK ust. 2) - bez poruchy kategorie I
» blikající červená (Ust. kat.1) - porucha kat. I
USTERKA II » šedá (OK ust.2) - bez poruchy kategorie II
» žlutá (Ust. kat.2) - porucha kat. II
TRANSMISJA » šedá (OK transm.) - normální přenos
» červená (BRAK transm.) - SUP nekomunikuje s TD2 nebo jsou vybité baterie
ZASILANIE » šedá (OK 230V) - kontejner PZZ napájen ze sítě
» oranžová (BRAK zasil.) - kontejner PZZ napájen z baterií
TOR I » šedá (Tor 1 ZAŁ.) - snímače 1. koleje zapnuté
» červená (Tor 1 WYŁ.) - snímače 1. koleje vypnuté
TOR II » šedá (Tor 2 ZAŁ.) - snímače 2. koleje zapnuté
» červená (Tor 2 WYŁ.) - snímače 2. koleje vypnuté

Detailní okno (4F 2.0 & 4.4Ft)

Pohled na detailní okno 4F 2.0
Pohled na detailní okno 4.4Ft
Okno s podrobnostmi je dostupné výběrem příslušného přejezdu na spodní liště. Kromě drobných vizuálních rozdílů je stejný u verze 4F 2.0 i 4.4Ft. Okno poskytuje podrobné informace o stavu přejezdu a seznam zpráv přijatých ze systému. Okno s podrobnostmi umožňuje vydávat příkazy výběrem příslušného tlačítka pomocí klávesy Ctrl a pravého tlačítka myši..
Na horní liště je 7 polí (5 polí pro přejezd kategorie C). Pokud je pole zbarveno červeně, znamená to poruchu kategorie I.

Schéma přejezdu
Střední část obsahuje schéma vybraného přejezdu. Na schématu je znázorněno zařízení na přejezdu. Vyplnění příslušné oblasti barvou označuje obsazení kolejovými vozidly. Interpretace směru pohybu kolejových vozidel se provádí při dalším obsazení oblasti..

Funkční tlačítka
Na levé straně okna s podrobnostmi jsou funkční tlačítka (tabulka)..

Název pole Barva pole
Zezwolenie na ster. LOKALNE (4F 2.0)
Sterowanie LOKALNE (4.4Ft)
» oranžová - přejezd je ovládaný místně (ručně)
» blikající oranžová - dáno povolení k místnímu ovládaní
» šedá - automatické ovládání
Sterowanie AUTOMATYCZNE (4F 2.0)
Sterowanie AUTOMAT. (4.4Ft)
» zelená - přejezd je ovládán automaticky
» blikající zelená - přejezd je ovládán automaticky (jenom 4.4Ft)
» šedá - ovládán místně
T1 ZAŁ. / T2 ZAŁ. » šedá - snímače w koleji vypnuté
» zelená - snímače v koleji zapnuté
T1 WYŁ. / T2 WYŁ. » šedá - snímače v koleji zapnuté
» červená - snímače w koleji vypnuté
ZEROWANIE » šedá - základní stav
» fialová (4F 2.0) - systém vyresetovaný z UZK
» tmavě červená (4.4Ft) - systém vyresetovaný z UZK

Pole vyplněné blikající modrou barvou znamená, že příkaz byl vydán a nebyl odeslán. Klávesa Enter slouží k přenosu příkazu. Doba přenosu příkazu pomocí klávesy Enter je omezena na 20 sekund pro 4F nebo 9 sekund pro 4.4Ft. Po zadání příkazu se barva pole změní..

Jak používat funkční klávesy
Náležitosti byly uvedeny v Tabulka poruch.
Příkaz se vybírá vždy kliknutím na příslušné pole pravým tlačítkem se stisknutou klávesou Ctrl (Ctrl+PTM). Po výběru příkazu je třeba ho vydat pomocí klávesy Enter.
V případě polí T1 zał / T2 zał nebo ZEROWANIE před výběrem příkazu se navíc zobrazí okno UWAGA. Čas kliknout na tlačítko Dalej je časově omezený.
Pokud se barva pole liší od základního stavu nebo SUP není připojen k TD2, nelze zvolený příkaz vydat.

Zapínání a vypínání kolejových snímačů
Vypnutí/zapnutí snímačů se používá při práci na trati, průjezdu měřicího vozu, poškození spínacího snímače..
Pole T1 ZAŁ. / T2 ZAŁ. v zelené barvě znamená, že snímače jsou zapnuté. T1 WYŁ. / T2 WYŁ. v červené barvě znamená, že snímače jsou vypnuté.
POZNÁMKA: pokud jsou snímače vypnuty, signalizace se při průjezdu vlaku neaktivuje! Pokud není k dispozici ToP, je rychlost omezena na 20 km/h písemným rozkazem.!

Resetování přejezdu
Resetování přejezdu je snaha o uvedení do základního stavu - vypnutí výstrahy. Měla by být provedena po výskytu poruchy. Po vyrestování se provede diagnostická kontrola celého přejezdu, při které mohou být znovu zjištěny závady..
Průjezd prvního vlaku po kterékoli koleji a v jakémkoli směru se uskuteční sníženou rychlostí (na ToP budou svítit oranžová světla)..
Pokud porucha po resetování nepominula, postupujte podle pokynů v Tabulce poruch.

Ovládání automatické / místní
V systému SUP není možné změnit místní řízení na automatické a naopak. SUP automaticky změní provozní režim, když je navázáno spojení se simulátorem a přejezdy jsou uvedeny do základního stavu..

Hlášení

Seznam hlášení

V dolní části okna s podrobnostmi se nachází seznam se zprávami týkajícími se přejezdu SSP..
Informace obsažené v hlášeních:
► stav zařízení na přejezdu,
► stav přejezdu,
► výskyt poruch na přejezdu,
► potvrzení poruch.
Použitím pravého tlačítka myši (PTM) se zobrazí kontextová nabídka umožňující změnit režim zobrazených zpráv (zjednodušený seznam nebo podrobný seznam).

Nastavení

Nastavení

Po výběru v menu Narzędzia > Ustawienia se otevře okno nastavení. Nastavení jsou globální, tj. platí pro všechny instance SUP bez ohledu na načtený konfigurační soubor přejezdu..
Změna frekvence konkrétní náhodné poruchy se provádí posunutím posuvníku do požadované polohy.

Stupeň Násobitel
Žádné 0
Velmí řídké 0,5
Řídké 1
Časté 2
Velmi časté 5

Tlačítko Wezwij automatyka slouží k odstraňování poruch. Po jeho použití postupujte podle pokynů automatika.

Editor

Okno editoru

SUP umožňuje vytvářet konfigurační soubory pro přejezdy pomocí zabudovaného nářadí.

Přejezd

Pole Hodnota
Kilometr přejezdu formát XX.YYY
Název TD2 formát PXXYYY
Číslo tratě text
Délka přejezdu vztažná k ose cesty číslo z výběru 6-50
Typ přejezdu jednokolejný / dvoukolejný
Závory 4 závory / 2 závory / bez závor
Označení cesty vertikální / šikmé / žádné
Verze interfejsu 4.4Ft / 4F 2.0
Popis ToP TOPx [xx] / TOPx xx / TOPx
Obsluha ToP ne / ano
Synchronizované ToP (4F 2.0) ne / ano
Názvy dopraven (4.4Ft) ne / ano
Režim shody s Ie-119 (4.4Ft) ano / ne
Otočení SSP ne / ano


Signalizace
Výběr umístění 2 až 8 dopravních signalizačních zařízení. Číslování je vnuceno editorem - ve scenérii by se signalizačních zařízení měla jmenovat tak, jak je uvedeno na této záložce, s přidanou předponou Nazwa TD2.

Názvy
Definování názvů ToP (v editoru bez předpony - používá se pouze ve scenérii) a názvů kolejí a sousedních stanic.

Seznam SSP
Manipulace s již definovanými přejezdy - změna pořadí, načítání, ukládání změn, mazání. Přidání nového železničního přejezdu se provádí v záložce Przejazd.

Výpočty
Stanovení minimální vzdálenosti spínacích snímačů od přejezdu s ohledem na:
» minimální doba výstrahy pro vybranou kategorii,
» doba, za kterou souprava opustí přejezd,
» výstražné sekvence (8-16-16-6 pro staré pokyny, 13-10-x-10-7 pro nové, kde x je minimální doba opuštění přejezdu).

Reakce systému na dopravní situaci

Typická situace
Vjetí kolejových vozidel na spínací snímač (C1, C4, C11, C14) spouští činnost přejezdového zařízení.

  • Pracovní cyklus SSP v souladu s Ie-119

1) zobrazení návěsti Osp2 do 0,5 s na ToP odpovídajícím koleji a směru jízdy,
2) zapnutí světelné signalizace,
3) po 13s: začátek zavírání vjezdových závor,
4) po uplynutí doby potřebné k přejezdu soupravy (vypočtené z délky přejezdu, obvykle asi 12-15 s): se začnou zavírat výjezdové závory,
5) po zamknięciu: oczekiwanie na tabor przez co najmniej 7 sekund,
6) při uvolnění přejezdu (zóna C2C3): dojde ke zhasnutí signálu na ToP,
7) po 6s: začíná se otevírání výjezdových závor,
8) po otevření: začíná se otevírání vjezdových závor,
9) po otevření: vypnutí signalizace.

  • Provozní cyklus SSP v "klasickém" režimu

1) návěštění v průběhu 0,5s návěsti Osp2 na ToP pro danou kolej a směr jízdy NEBO na všech ToP (synchroniazční režim),
2) zapnutí signalizace,
3) po 8s: začíná se zavíraní vjezdových závor,
4) po 16s: začíná se zavírání výjezdových závor,
5) po zavření: čekání na přejezd kolejové vozidla nejméně 6 sekund,
6) při uvolnění přejezdu (zóna C2C3): dojde ke zhasnutí signálu na ToP,
7) po 6s: začíná se otevírání výjezdových závor,
8) po otevření: začíná se otevírání vjezdových závor,
9) po otevření: vypnutí signalizace.
Netypická situace
V případě závady kategorie I je nutné omezit rychlost na přejezdu na 20 km/h. To se snižuje zobrazením signálu Osp1 na ToP (selektivně pro trať a směr nebo na všech ToP). U závad kategorie II není nutné na přejezdu zavést omezení rychlosti.
Pokud nejsou na přejezdu umístěny ToP, musí být rychlost na přejezdu snížena příslušným písemným rozkazem..
K závadě může dojít i v klidovém stavu - každých 30 sekund se v kontejneru RASP provádí PULSE-TEST všech součástí přejezdu, včetně celistvosti vláken žárovky..
Podrobný postup byl uveden v Tabulka poruch.

Schéma přejezdu

Instrukcja RASP-UZK-schematprzejazdu-1.PNG

Tabulka poruch

Název poruchy Popis poruchy Postup
porucha kat. I
Usterka czujnika włączającego
(C1; C4; C11; C14)
Nastává náhodně, když je zjištěna chyba při počítání náprav nebo když je úsek obsazen déle než 9 minut..
Způsobí automatickou aktivaci výstrahy na přejezdu. Závada na snímačích znemožňuje jejich vypnutí..
1) resetování
2) pokud závada přetrvává:
a) opakované resetování
b) vypnutí snímačů po hlášení “System wyzerowany z UZK”
(před zapnutím diagnostiky přejezd "nevidí" závadu)
c) zavolání automatika
Awaria napędu Vyskytuje se náhodně nebo po "ručním" přeložení pracovníkem ve službě.
Obvykle signalizuje neočekávanou změnu polohy pohonu. V okně detailů je navíc signalizován jako mezistav..
1) resetování
2) pokud závada přetrvává:
a) zavolání automatika
Awaria ciągłości drąga Nevyskytuje se v SUP.
Awaria sygnalizatora Vyskytuje se náhodně, indikuje přepálení žárovky v jedné z komor 1) resetování
2) pokud závada přetrvává:
a) zavolání automatika
Niskie napięcie / Rozładowanie akumulatorów "Nízké napětí" se objeví 3,5 h po poruše "Nenabíjí se". Způsobí automatickou aktivaci výstrahy na přejezdu.
Po 30 minutách se baterie zcela vybijí a komunikace s přejezdem se ukončí
Poruchu nelze opravit ani resetovat,
volání automatikovi také nic neudělá
Brak transmisji Úplná ztráta komunikace mezi SUP a TD2.
V případě kritické chyby SUP přeruší spojení se simulátorem a zobrazí okno s informací, že došlo k chybě.
1) Menu -> SUP -> Połącz pokud je dostupné
2) Pokud není k dispozici - příčinou selhání přenosu jsou vybité baterie nebo kritická chyba programu
Usterki kat. II
Usterka czujnika wyłączającego
(C2; C3; C12; C13)
K tomu dochází náhodně, po zjištění chyby při počítání náprav nebo po obsazení úseku na více než 9 minut. K uvolnění průjezdné zóny se místo vadných snímačů použijí spínací snímače pro opačný směr. Poškozený snímač brání vypnutí snímačů. 1) resetování
2) pokud závada přetrvává:
a) zavolání automatika
Brak ładowania Vyskytuje se náhodně, znamená to, že přejezd není napájen ze sítě. Po 3,5 h dojde k poruše “Niskie napięcie”. Poruchu nelze opravit ani resetovat,
volání automatikovi také nic neudělá
Usterki świateł białych / pomarańczowych tarcz TOP Vyskytuje se náhodně, indikuje přepálení žárovky. 1) resetování
2) pokud závada přetrvává:
a) zavolání automatika