RASP-UZK instruction

From Train Driver 2
Revision as of 19:57, 1 March 2023 by Eugenio07 (talk | contribs) (Utworzono nową stronę "Doesn't appear in SUP")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎čeština


About the program

The Simulator of Crossing Devices (SUP) is the simulator of remote control devices RASP-UZK in versions 4F 2.0 and 4.4Ft. In the simulator SUP also works as crossing container, being responsible for reporting its state to UZK and following the orders.
SUP doesn't support at the moment the crossings which are confirmed in rail courses, also aroused by rail courses and on many-track routes (by >2 tracks RASP serves as the additional signalisation on the crossings of A category). It's also supported to double sensors by adding a letter 'a' or 'b' at the sensor's end.

Hardware requirements

► The recommended operation system Microsoft Windows 10 64-bit or newer (on version Windows 7 64-bit Service Pack 1 turns on but its operation isn't guaranted)
► .NET Framework 4.8
► >10MB free space on your hard drive
► Monitor with minimal resolution 1024x768

Making the connection with the scenery

Connecting with the scenery

After starting up the scenery in dispatcher mode, you must load a configuration file by selecting in the menu Plik > Wczytaj.

After that, you should start the connection by selecting Plik > Połącz. In the new window you must confirm host's IP adress and port number, otherwise you should correct those datas.
The process of connection lasts about 20 seconds. In this time railroad crossings are set to the default state, then during a train ride YOU MUST NOT start a new connection with the simulator.


The main window (4F 2.0)

The main window (4F 2.0)

In the main window there is shown basic information about monitored crossings. Reproduction of SSP state is realised with filling the apropriate fields with colours. Defects are signalised additionally with a continuous sound (I category) or interrupted (II category).

Fields in main window

Field name Field colour
(crossing's name) » crossing's kilometer
STEROWANIE » greeen - steered automatically
» orange - local steering
USTERKA I » gray - no defects of I category
» red blinking - defect of I category
USTERKA II » gray - no defects of II category
» red permanent - defect of II category
TRANSMISJA » gray (TRANSMISJA OK) - transmission correct
» red (BRAK TRANSMISJI) - no connection with the simulator or batteries are dead
TOR I » gray - sensors on the no. 1 track are enabled
» red- sensors on the no. 1 track are disabled
TOR II » gray - sensors on the no. 2 track are enabled
» gray - sensors on the no. 2 track are disabled

The main window (4.4Ft)

The main window (4.4Ft)

Like in 4F 2.0 UI, the main window in 4.4Ft presents basic information about controlled crossings and status of proper crossings is displayed as filling fields with information about it. Failures are also marked by the sound signal: still (cat. I) or broken (cat. II).

Fields in the main window

Field name Field colour
(crossing's name) » crossing's kilometer
STAN
(simplified crossing's scheme)
» white - no SUP communication with TD2
» purple - awaiting
» gray - warning
» red/white blinking - defect of I or II category
STEROWANIE » green (OK auto) - automatical steering
» orange (OK lokalnie) - local steering
ZEROWANIE » gray (OK zer.) - default state
» darkred (Zerowanie) - remote opening
USTERKA I » gray (OK ust. 2) - no defects of I category
» red blinking (Ust. kat.1) - defect of I category
USTERKA II » gray (OK ust.2) - no defects of II category
» yellow (Ust. kat.2) - defect of II category
TRANSMISJA » gray (OK transm.) - transmission correct
» red (BRAK transm.) - no communication between SUP and TD2 or batteries are dead
ZASILANIE » gray (OK 230V) - SSP container sourced from the main
» orange (BRAK zasil.) - SSP container sourced from the battery
TOR I » gray (Tor 1 ZAŁ.) - sensores of track 1 on
» red (Tor 1 WYŁ.) - sensores of track 1 off
TOR II » gray (Tor 2 ZAŁ.) - sensores of track 2 on
» red (Tor 2 WYŁ.) - sensores of track 1 off

Detailed window (4F 2.0 & 4.4Ft)

View of detailed window 4F 2.0
View of detailed window 4.4Ft
Wejście do okna szczegółowego odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego przejazdu na dolnej belce. Poza drobnymi różnicami wizualnymi jest ono tożsame w 4F 2.0 oraz 4.4Ft. W oknie przedstawione są szczegółowe informacje na temat stanu przejazdu oraz lista komunikatów odebranych od systemu. Okno szczegółowe pozwala na wydawaniu poleceń poprzez wybór odpowiedniego przycisku klawiszem Ctrl oraz prawym przyciskiem myszy.
Na górnej belce znajduje się 7 pól (5 pól przy kategorii C przejazdu). Wypełnienie danego pola kolorem czerwonym oznacza wystąpienie wskazanej usterki kategorii I.

Crossing's scheme
W centralnej części znajduje się schemat wybranego przejazdu. Schemat przedstawia odwzorowanie urządzeń na przejeździe. Wypełnienie strefy kolorem oznacza zajęcie przez tabor. Interpretacja kierunku ruchu taboru odbywa się podczas zajęcia dalej strefy.

Functional buttons
Po lewej stronie okna szczegółowego umieszczone są przyciski funkcyjne (tabela).

Field name Field colour
Zezwolenie na ster. LOKALNE (4F 2.0)
Sterowanie LOKALNE (4.4Ft)
» orange - crossing is manipulated locally (manually)
» blinking orange - allowed for local manipulation
» gray - steered automatically
Sterowanie AUTOMATYCZNE (4F 2.0)
Sterowanie AUTOMAT. (4.4Ft)
» green - crossing is steered automatically
» blinking green - crossing is steered locally (only 4.4Ft)
» grey - local steering
T1 ZAŁ. / T2 ZAŁ. » gray - sensors in the track off
» green - sensors in the track on
T1 WYŁ. / T2 WYŁ. » grey - sensors in the track on
» red - sensors in the track off
ZEROWANIE » gray - default state
» purple (4F 2.0) - system zeroed via the remote control system
» darkred (4.4Ft) - system zeroed via the remote control system

Pole wypełnione kolorem niebieskim migającym oznacza, że polecenie zostało wydane i nie zostało nadane. Do nadania polecenia służy klawisz Enter. Czas na nadanie polecenia klawiszem Enter jest ograniczony czasowo do 20 sekund dla 4F lub 9 sekund dla 4.4Ft. Po nadaniu polecenia pole zmieni kolor.

The way of using function buttons
Okoliczności zostały przedstawione w Fault table.
Wybranie polecenia odbywa się każdorazowo poprzez kliknięcie na odpowiednie pole prawym przyciskiem ze wciśniętym klawiszem Ctrl (Ctrl+RMB). After choosing the command, you must transmit it by pressing Enter.
W przypadku pól T1 zał / T2 zał and ZEROWANIE przed wybraniem polecenia dodatkowo wyświetlone zostanie okno UWAGA. The time to click a the button Dalej is time-limited.
W przypadku gdy kolor pola jest inny niż stan zasadniczy lub SUP nie jest połączony z TD2 nie da nadać się wybranego polecenia.

Włączanie i wyłączanie czujników torowych
Wyłączanie / włączanie czujników stosuje się w przypadku prac torowych, przejazdu wagonu pomiarowego, uszkodzenia czujnika włączającego.
Field T1 ZAŁ. / T2 ZAŁ. w kolorze zielonym oznacza, że czujniki są włączone. T1 WYŁ. / T2 WYŁ. w kolorze czerwonym oznacza, że czujniki są wyłączone.
UWAGA: po wyłączeniu czujników sygnalizacja nie będzie załączana podczas przejazdu pociągu! W przypadku braku TOP należy ograniczyć prędkość do 20 km/h stosownym rozkazem pisemnym!

Zerowanie przejazdu
Zerowanie przejazdu jest próbą doprowadzenia do stanu zasadniczego - wyłączenia ostrzegania. Powinno być wykonane po wystąpieniu usterki. Po przeprowadzeniu zerowania wykonywana jest diagnostyka całego przejazdu, podczas której usterki mogą zostać wykryte ponownie.
Przejazd pierwszego pociągu po dowolnym torze i w dowolnym kierunku powinien się odbyć ze zmniejszoną prędkością (dla przejazdów z TOP zostaną zapalone światła pomarańczowe).
Jeżeli usterka nie minęła po wyzerowaniu, należy postępować w sposób wskazany w Fault table.

Automatic / local steering
W SUP nie ma możliwości zmiany sterowania lokalnego na automatyczne i odwrotnie. SUP zmienia tryb pracy automatycznie po nawiązaniu połączenia z symulatorem i przywróceniu przejazdów do stanu zasadniczego.

Alerts

Alert list

Na dole okna szczegółowego umieszczona jest lista z komunikatami dotyczącymi przejazdu SSP.
Information included in announcements:
► state of crossing devices,
► crossing state,
► wystąpienia usterek na przejeździe,
► potwierdzenie usterek.
Przy użyciu prawego przycisku myszy (PPM) zostanie wyświetlone menu kontekstowe pozwalające na zmianę trybu wyświetlanych komunikatów (lista uproszczona lub lista szczegółowa).

Settings

Settings

Po wybraniu w menu Narzędzia > Ustawienia otworzy się okno ustawień. Ustawienia są globalne, to znaczy dotyczą wszystkich instancji SUP niezależnie od wczytanego pliku konfiguracyjnego przejazdu.
Zmiana częstotliwości występowania konkretnej usterki losowej odbywa się poprzez przesunięcie suwaka w żądane położenie.

Level Multiplier
None 0
Very rare 0,5
Rare 1
Frequent 2
Very frequent 5

Button Wezwij automatyka służy do usunięcia usterek. Po jego użyciu należy postępować w sposób wskazany przez automatyka.

Editor

Editor field

SUP pozwala na samodzielne tworzenie plików konfiguracyjnych przejazdu za pomocą wbudowanego narzędzia.

Crossing

Field Value
Crossing's kilometer form XX.YYY
TD2 name form PXXYYY
Line number text
The crossing's length along the road axis digit from range 6-50
Crossing type one-track / two-track
Barriers 4 barriers / 2 barriers / no barriers
Road designation vertical / sloping / none
Interface version 4.4Ft / 4F 2.0
TOP description TOPx [xx] / TOPx xx / TOPx
TOP usage no / yes
Synchronical TOP (4F 2.0) no / yes
Station names (4.4Ft) no / yes
Tryb zgodności z Ie-119 (4.4Ft) yes / no
Odwrócenie SSP no / yes


Signalistaion
Wybór umiejscowienia od 2 do 8 sygnalizatorów drogowych. Numeracja jest narzucona przez Edytor - na scenerii sygnalizatory drogowe należy nazywać w sposób zaprezentowany w niniejszej zakładce, z dodaniem prefiksu Nazwa TD2.

Names
Zdefiniowanie nazw tarcz ostrzegawczych przejazdowych (w edytorze bez prefiksu - stosuje się go tylko na scenerii) oraz nazw torów i sąsiadujących posterunków.

SSP list
Manipulowanie już zdefiniowanymi przejazdami kolejowymi - zmienianie kolejności, wczytywanie, zapisywanie zmian, usuwanie. Dodawanie nowego przejazdu odbywa się w zakładce Przejazd.

Obliczenia
Określanie minimalnej odległości czujników włączających od przejazdu z uwzględnieniem:
» minimalnego czasu ostrzegania dla wybranej kategorii,
» czasu zjazdu zestawu z przejazdu,
» sekwencji ostrzegania (8-16-16-6 dla starych wytycznych, 13-10-x-10-7 dla nowych gdzie x - minimalny czas zjazdu zestawu).

Reakcja systemu na sytuację ruchową

Typical situation
Najechanie taboru na czujnik włączający (C1, C4, C11, C14) powoduje zainicjowanie pracy urządzeń przejazdowych.

  • Cykl pracy SSP w trybie zgodności z Ie-119

1) wyświetlanie w ciągu 0,5s sygnału Osp2 na tarczy ostrzegawczej przejazdowej właściwej dla toru i kierunku jazdy,
2) załączenie sygnalizatorów drogowych,
3) po 13s: rozpoczęcie zamykania rogatek wjazdowych,
4) po czasie potrzebnym na zjazd zestawu (obliczany z długości przejazdu, zwykle około 12-15s): rozpoczęcie zamykania rogatek zjazdowych,
5) po zamknięciu: oczekiwanie na tabor przez co najmniej 7 sekund,
6) po zwolnieniu strefy przejazdu (strefa C2C3): wygaszenie sygnału na TOP,
7) po 6s: rozpoczęcie otwierania rogatek zjazdowych,
8) po otwarciu: rozpoczęcie otwierania rogatek wjazdowych,
9) po otwarciu: wyłączenie sygnalizatorów drogowych.

  • Cykl pracy SSP w trybie "klasycznym"

1) wyświetlanie w ciągu 0,5s sygnału Osp2 na tarczy ostrzegawczej przejazdowej właściwej dla toru i kierunku jazdy LUB na wszystkich tarczach (tryb synchroniczny),
2) załączenie sygnalizatorów drogowych,
3) po 8s: rozpoczęcie zamykania rogatek wjazdowych,
4) po 16s: rozpoczęcie zamykania rogatek zjazdowych,
5) po zamknięciu: oczekiwanie na tabor przez co najmniej 6 sekund,
6) po zwolnieniu strefy przejazdu (strefa C2C3): wygaszenie sygnału na TOP,
7) po 6s: rozpoczęcie otwierania rogatek zjazdowych,
8) po otwarciu: rozpoczęcie otwierania rogatek wjazdowych,
9) po otwarciu: wyłączenie sygnalizatorów drogowych.
Untypical situation
W przypadku wystąpienia usterki kategorii I konieczne jest ograniczenie prędkości na przejeździe do 20 km/h. Ograniczenie następuje poprzez wyświetlanie sygnału Osp1 na tarczy ostrzegawczej przejazdowej (selektywnie dla toru i kierunku lub na wszystkich tarczach). Dla usterek kategorii II nie jest konieczne wprowadzenie ograniczenia prędkości na przejeździe.
W przypadku braku tarcz ostrzegawczych przejazdowych należy ograniczyć prędkość na przejeździe stosownym rozkazem pisemnym.
Usterka może wystąpić gdy przejazd jest w stanie spoczynku - w kontenerze RASP co 30 sekund przeprowadzany jest PULS-TEST wszystkich komponentów przejazdu, w tym ciągłości włókien żarówek.
Szczegółowy sposób postępowania przedstawiony został w Fault table.

Crossing's scheme

Instrukcja RASP-UZK-schematprzejazdu-1.PNG

Fault table

Fault name Fault description Postępowanie
Defect of I category
Usterka czujnika włączającego
(C1; C4; C11; C14)
Występuje losowo, po wykryciu błędu w zliczaniu osi lub po zajęciu strefy dłużej niż 9 minut.
Powoduje samoczynne załączenie ostrzegania na przejeździe. Usterka czujników uniemożliwia ich wyłączenie.
1) zerowanie
2) jeżeli usterka nie ustąpiła:
a) ponowne zerowanie
b) wyłączenie czujników po komunikacie “System wyzerowany z UZK”
(przed załączeniem diagnostyki przejazd “nie widzi” usterki)
c) wezwanie automatyka
Awaria napędu Występuje losowo lub po “ręcznej” zmianie położenia przez dyżurnego.
Zazwyczaj oznacza nieoczekiwaną zmianę położenia napędu. W oknie szczegółowym sygnalizowana jest dodatkowo jako stan pośredni.
1) zerowanie
2) jeżeli usterka nie ustąpiła:
a) wezwanie automatyka
Awaria ciągłości drąga Doesn't appear in SUP.
Awaria sygnalizatora Występuje losowo, oznacza przepalenie żarówki w jednej z komór 1) zerowanie
2) jeżeli usterka nie ustąpiła:
a) wezwanie automatyka
Niskie napięcie / Rozładowanie akumulatorów “Niskie napięcie” występuje po 3,5h od wystąpienia usterki “Brak ładowania”. Powoduje samoczynne załączenie ostrzegania na przejeździe.
Po 30 minutach akumulatory się rozładują całkowicie i zaniknie komunikacja z przejazdem.
Usterki nie da się naprawić ani wyzerować,
wezwanie automatyka również nic nie da
Brak transmisji Całkowity zanik komunikacji pomiędzy SUP a TD2.
W przypadku błędu krytycznego SUP zerwie połączenie z symulatorem oraz wyświetli okno z informacją o wystąpieniu błędu.
1) Menu -> SUP -> Połącz jeżeli jest dostępne
2) Jeżeli nie jest dostępne - przyczyną zaniku transmisji jest rozładowanie akumulatorów lub błąd krytyczny programu
Usterki kat. II
Usterka czujnika wyłączającego
(C2; C3; C12; C13)
Występuje losowo, po wykryciu błędu w zliczaniu osi lub po zajęciu strefy dłużej niż 9 minut. Do zwolnienia strefy przejazdu zamiast uszkodzonych czujników wykorzystane zostaną czujniki włączające dla przeciwnego kierunku. Usterka czujników uniemożliwia ich wyłączenie. 1) zerowanie
2) jeżeli usterka nie ustąpiła:
a) wezwanie automatyka
Brak ładowania Występuje losowo, oznacza że przejazd nie jest zasilany z sieci energetycznej. Po 3,5h spowoduje to wystąpienie usterki “Niskie napięcie”. Usterki nie da się naprawić ani wyzerować,
wezwanie automatyka również nic nie da
Usterki świateł białych / pomarańczowych tarcz TOP Występuje losowo, oznacza przepalenie żarówki. 1) zerowanie
2) jeżeli usterka nie ustąpiła:
a) wezwanie automatyka