Komunikacja

From Train Driver 2
Revision as of 19:05, 3 September 2017 by Mentorious (talk | contribs) (Komendy dla poszczególnych graczy)
Jump to navigation Jump to search

Komunikacja z innymi graczami

Polecaną formą komunikacji dla maszynistów i wymaganą dla dyżurnych ruchu jest korzystanie z programu Teamspeak. Umożliwia on rozmowy tekstowe i głosowe pomiędzy wszystkimi uczestnikami ruchu.

Adres naszego Teamspeaka to: ts.td2.info.pl:9994


Komendy dla poszczególnych graczy

Komendy aktywowane są poprzez wpisanie ich do okienka czatu i wysłanie klawiszem ENTER.

Komenda Składnia/argumenty Uprawnieni Opis
/clear /clear Dyżurni Czyści wiadomości czatu.
/me /me [tekst] Wszyscy Wysyła dany [tekst] na czat z kursywą.
/zew1 /zew1 Wszyscy Wywołanie selektywne maszynistów - domyślnie pod klawiszem F5.
/zew3 /zew3 Wszyscy Wywołanie selektywne dyżurnego ruchu - domyślnie pod klawiszem F6.
/radiostop /radiostop Wszyscy Załączenie sygnału alarmowego A1r "Alarm". Radiostop jest sygnałem nadawanym do wszystkich pociągów połączonych do danej sesji. Załącza on w nich oraz w pociągu gracza hamowanie awaryjne (nagłe) - domyślnie pod klawiszem F7(poprzez jego dwukrotne naciśnięcie).
/recover /recover Maszyniści Reset i debug składu. Używane w przypadku zauważenia bugów lub błędów z taborem.
/board /board [nazwa];[linia1]/[linia2] Dyżurni Wysyła do tablicy peronowej o danej [nazwie] dwie linie tekstu, po 25 znaków każda.
/tt /tt [nick] [swj],[stacja],[swyj]; itd. Dyżurni Komenda używana głównie podczas testów do generowania podstawowych rozkładów jazdy - dyżurny dla maszynisty o podanym [nicku] ustala kolejno szlak wjazdowy, stację (wraz z numerem scenerii) i szlak wyjazdowy oddzielone przecinkami i powtarza ten ciąg dowolną ilość razy, oddzielając kolejne z nich średnikiem. W normalnej grze komendy tej nie stosuje się (automatycznie generuje ją system SWDR).
/swdr /swdr [wiadomość] Maszyniści Wysyła daną [wiadomość] do wszystkich dyżurnych przebywających w systemie SWDR. Komunikacja z systemem SWDR wyświetlana jest na czacie w kolorze zielonym.
/number /number Wszyscy Wyświetla numer scenerii, na której aktualnie się znajdujemy.
/length /length Maszyniści Wyświetla aktualną długość pociągu.
/sp /sp [semafor] [skład] Dyżurni Spawnuje dany [skład] pod wpisanym [semaforem]. Wpis składu powinien zawierać wszystkie jego wagony oddzielone średnikami.
/rmcar /rmcar [it] Dyżurni Usuwa wagony stojące na danym odcinku izolowanym ([it]).
/k /k [nick] Dyżurni Wyrzuca maszynistę o podanym [nicku] ze scenerii, w przypadku łamania przez niego postanowień regulaminu.
/kickdisp /kickdisp [nick] Administracja Kick dla dyżurnego o wskazanym [nicku].

Bindy

Bindy służą do wysyłania szybkich komunikatów pomiędzy dyżurnym a maszynistą. Ich domyślna treść różni się w zależności od wybranego wcześniej trybu gry (dyżurny/maszynista).

Klawisz Tryb gry Domyślna treść meldunku
F1 Maszynista Przyjąłem
F2 Maszynista Gotów do odjazdu
F3 Maszynista -- brak --
F4 Maszynista -- brak --
F5 Maszynista ZEW1 (wywołanie selektywne)
F6 Maszynista ZEW3 (wywołanie selektywne)
F7 Maszynista RADIOSTOP (dwukrotne wciśnięcie aktywuje bind)
Klawisz Tryb gry Domyślna treść meldunku
F1 Dyżurny ruchu Przyjąłem
F2 Dyżurny ruchu Stój
F3 Dyżurny ruchu Do mnie
F4 Dyżurny ruchu Ode mnie
F5 Dyżurny ruchu ZEW1 (wywołanie selektywne)
F6 Dyżurny ruchu ZEW3 (wywołanie selektywne)
F7 Dyżurny ruchu RADIOSTOP (dwukrotne wciśnięcie aktywuje bind)

Aby dodać lub usunąć jeden z siedmiu bindów należy edytować w dowolnym edytorze tekstu plik o nazwie binds-dispatcher.cfg (dla dyżurnego) lub binds-driver.cfg. Pliki znajdują się w folderze TD2/stable/ z poziomu głównego katalogu gry.

Autorzy: mentorious, mistersix