Obliczenia z zakresu projektowania układu torowego

From Train Driver 2
Revision as of 23:18, 10 August 2018 by Mentorious (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Wybrane obliczenia z zakresu projektowania układu torowego dla potrzeb scenerii w TD2

Obliczanie przechyłek na łukach.

Wartość przechyłki nie może być mniejsza niż przechyłki minimalnej dla pociągów pasażerskich obliczonej według wzoru:

Parser nie mógł rozpoznać (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle h_{min}=\frac {11,8*V_{max}^2}{R} - 153*a_{dop} }

, gdzie:

- V max - największa prędkość pociągu pasażerskiego [km/h],

- a dop - największe przyspieszenie niezrównoważone [m/s2],

- R - promień łuku [m].

Wartości adop w zależności od przypadku przedstawia tabela:

Rodzaj układu torowego/ruchu adop [m/s2]
Ruch pasażerski 0,85
Ruch towarowy 0,72
Tory boczne (V≤ 40 km/h) 0,65
Łuki o promieniach 200 m < R ≤ 250 m 0,65
Łuki o promieniach R ≤ 200 m 0,45
Tory zwrotne rozjazdów zwyczajnych z ruchomą krzyżownicą 0,72 dla V≤160km/h

0,58 dla 160<V≤200mk/h

Rozjazdy łukowe ze stała krzyżownicą w toku zewnętrznym 0,85 dla V≤200 km/h
Rozjazdy łukowe ze stałą krzyżownicą w toku wewnętrznym 0,72 dla V≤160km/h

0,58 dla 160<V≤200mk/h

Rozjazdy łukowe z krzyżownicą ruchomą w toku zewnętrznym lub wewnętrznym 0,85 dla V≤200 km/h
Skrzyżowania torów, rozjazdy krzyżowe 0,65 dla V≤100km/h

Obliczona warość przechyłki jest wyrażona w mm. Teraz należy ją przeliczyć na wartość kąta, którą wpiszemy w odpowiednie miejsce w edytorze TD2.

Wartość kąta obliczamy następująco:


Parser nie mógł rozpoznać (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle sin_{a}=\frac {h_{min}} {s} }

, gdzie:

- s - rozstaw szyn (1435 mm)


Parser nie mógł rozpoznać (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle a= arcsin{h_{min}\over s} } Przykład:

Obliczamy przechyłkę na łuku o promieniu R = 600 m oraz Vmax = 100 km/h dla ruchu pasażerskiego i zaokrąglamy do wartości całkowitych:

Parser nie mógł rozpoznać (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle h_{min} = \frac {11,8*100^2} {600} - 153 * 0,85 = 66,62 mm \approx 67 mm }


Parser nie mógł rozpoznać (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle a= arcsin{67 \over 1435} = arcsin 0,0467 = 2,68 } Obliczona wartość kąta przechyłki wynosi 2,68.

Adres do kalkulatora obliczającego funkcję arcsin (funkcja odwrotna do funkcji sinus) -> https://www.rapidtables.com/calc/math/Arcsin_Calculator.html (liczbę wpisujemy tam z KROPKĄ a nie przecinkiem.


Minimalne promienie łuków

Kategorie linii kolejowych Minimalny promień łuku w terenie [m]
  nizinnym podgórskim górskim
magistrala 1400 1200 600
pierwszorzędna 1200 600 400
drugorzędna 600 400 300
drugorzędna 400 250 200


  • dla prędkości ponad 160 km/h na liniach magistralnych nowo budowanych Rmin = 400 m, modernizowanych R = 2000 m,
  • w węzłach i na podejściach do stacji w trudnych warunkach promienie łuków jak dla terenów górskich,
  • na łącznicach między liniami o różnych kategoriach promienie łuków dla linii o niższej kategorii,
  • na torach bocznicowych z ruchem lokomotyw promienie co najmniej 180 m,
  • na torach bocznicy z obsługą włąściciela co najmniej 150 m,
  • w stacyjnych torach bocznych promienie łuków nie mniejsze niż w torach zwrotnych rozjazdów na tej stacji

Minimalna długośc toru w łuku

Tory główne linii magistralnych i pierwszorzędnych Parser nie mógł rozpoznać (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle L_{min} = \frac {V_{max}} {2,5} } [m]
Tory główne linii drugorzędnych 30m
Pozostałe tory 10m

Gdy nie da się osiągnąć Parser nie mógł rozpoznać (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle L_{min}} należy stosować łuk paraboliczny (dwie stykające się krzywe przejściowe)

Minimalne długości odcinków toru prostego pomiędzy łukami

Tory główne linii magistralnych i pierwszorzędnych Parser nie mógł rozpoznać (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle L_{min} = \frac {V_{max}} {1,8} } [m] - dla warunków normalnych
Parser nie mógł rozpoznać (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle L_{min} = \frac {V_{max}} {2,5} } [m] - dla warunków trudnych
Tory główne linii drugorzędnych 30m
Pozostałe tory 10m

Obliczanie długości rampy przechyłkowej

Pomiędzy odcinkiem toru beż przechyłki a odcinkiem łukowym z przechyłką należy stosować rampę przechyłkową, zwykle o liniowej zmienności przechyłki.

Długość rampy, będącej zwykle całością krzywej przejściowej obliczamy ze wzoru:

Parser nie mógł rozpoznać (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle l = \frac {V_{max} * h} {100} }

gdzie:

Vmax - największa prędkość pociągu pasażerskiego [km/h]

h - obliczona wartość przechyłki [mm]

Opracowanie: @trichlor