Połączenia węzłowe

From Train Driver 2
Revision as of 14:38, 4 May 2020 by Ares28 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Połączenia węzłowe- połączenia torów głównych zasadniczych lub szlakowych różnych linii kolejowych oraz połączenia torów na liniach lub odcinkach linii zmieniające liczbę torów szlakowych lub głównych zasadniczych.

W układach torowych stacji węzłowych, na których przejazd pomiędzy dwiema liniami kolejowymi może następować w odrębnych głowicach rozjazdowych zaleca się, aby w co najmniej jednej z nich parametry geometryczne i konstrukcyjne dostosowane zostały do wymagań eksploatacyjnych połączeń węzłowych.

W złożonych układach torowych dużych stacji: węzłowych oraz jedno i wielogrupowych, połączenia węzłowe mogą być realizowane za pomocą połączeń banalizacyjnych oraz dojazdowych.

Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych

Zalecane minimalne prędkości w połączeniach węzłowych
Prędkość na torze "wolniejszym"
odgałęziającym się na połączeniu
węzłowym [km/h]
Minimalna zalecana prędkość zjazdu w połączeniu
węzłowym [km/h]
Zalecane wartości
dopuszczalne (P0)
Normalne wartości
dopuszczalne (P1)
40-50 50 40
60-70 60 50
80-90 80 60
100-120 100 80
130-160 130 100