Language statistics

Jump to navigation Jump to search

This page shows translation statistics for all message groups for a language.

Display preferences

Translation statistics for English (recent translations).

Message group Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
Changelog 58 52 10% 0% 0%
Dławiki torowe 12 12 0% 0% 0%
Instrukcja Launcher 2 2 0% 0% 0%
Instrukcja SWDR4 31 24 22% 0% 0%
Instrukcja Train Driver 2 (dyżurny ruchu) 38 22 42% 0% 11%
Instrukcja Train Driver 2 (instrukcje kolejowe) 530 527 0% 0% 0%
Instrukcja Train Driver 2 (maszynista) 119 118 0% 0% 0%
Komunikacja 49 9 81% 0% 11%
Połączenia banalizacyjne 4 4 0% 0% 0%
Scenerie 20 4 80% 6% 20%
Strona główna 30 2 93% 7% 4%
Sygnały powtarzające 3 3 0% 0% 0%
Ustawienia Symulatora 2 1 50% 0% 0%
All message groups together 898 780 13% 2% 2%