Difference between revisions of "Translations:Zasady zabudowy i obsługi manipulatora PS12 i SSP/5/qqq"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
(UWAGA! Usunięcie treści (strona pozostała pusta)!)
(Tag: Blanking)
 
Line 1: Line 1:
WIP
+
 
--------
 
For case presented on pic. 5. there is single track (track no. 1). In even direction we have level crossing distant signal called "118". In opposite direction for operations on track no. 1. there is no distant signal and activating crossing is emerged by giving permitting signal for desired track (in case of reserving track by train before allowing exit signal). This same function is operated on crossings addicted to routes set by SCS, SPE and SPK. [[Plik:SSP-Rys6.png|350px|thumb|right|Rys. 6]]
 
3. Sensors (blue arrows) are placed in true distance from crossing (two pass-thru detectors) and disabling sensor on the crossing. Rules of detectors enumeration and drivind direction (P - even; N - opposite) are detailed here (pic. 6.).
 
4. Place repeaters in signal box (ERP-5 for older crossings without distant signals or ERP-6 for newer one)
 
* ERP-6 can display status of up to eight crossings ([https://wiki.td2.info.pl/images/0/0c/SSP-Rys7-3.png <span style="color:black">Pic. 7.</span>]). In this case repeater is controlling two crossings (identified as P59435 i P11952)
 
* ERP-5 ([https://wiki.td2.info.pl/images/4/45/SSP-Rys8-2.png <span style="color:black">Pic. 8.</span>]) we can insert data of only one crossing (in this case it is identified as P56064).
 
5. Optional crossing addiction in train routes. In this case, you have to select "Route Awakening" checkbox in desired crossing controller. For P11952 crossing (pic. 5.) driving on single track is proceeded with addiction on exit routes (in opposite direction is referencing to blue detectors setup). Select checkbox labeled 1N.
 
6. For crossing on double track ([https://wiki.td2.info.pl/images/2/2d/SSP-Rys9-3.png <span style="color:black">Pic. 9.</span>]) driving to track 1. is proceeded in even direction and to track 2. in opposite direction. So you must select checkbox 1P/2N. Be aware of driving direction for the detector while crossing devices awakening.
 
== Repeater manual ==
 
[[Plik:SSP-Rys11.png|350px|thumb|left|Pic. 11.]]
 
Correctness of all entries in ERP-6 repeater is alerted by proper amount of leds on hed panel of the device. In this case, two crossings ([https://wiki.td2.info.pl/images/f/fd/SSP-Rys10-2.png <span style="color:black">Pic. 10.</span>]). Executing of commands is performed by choosing desired crossing by up/down arrows and pressing CMD button to select correct command (Reset, T1wył (first detector off), T1zał (first detector on), T2 wył (second detector off), T2zał (second detector on)). After selecting proper command press ENTER and confirm are you sure by pressing CMD again.
 
After pressing MENU button on the front panel you can display information about state of all controlled crossings (Rys. 11). Actiual time and date, kilometer of every crossing, power state of all detectors (t1:ZAŁ, t2:ZAŁ for double track or only t1:ZAŁ for single one), status of crossing closure (OK. OTW (opened) lub OK. ZAM (closed)) are shown. Włączenie ostrzegania dla danego przejazdu sygnalizowane jest miganiem odpowiedniej diody na panelu czołowym powtarzacza.
 

Latest revision as of 13:39, 26 April 2021

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Zasady zabudowy i obsługi manipulatora PS12 i SSP)
Dla zilustrowanego przypadku na rys. 5 mamy szlak jednotorowy (tor nr 1) i w kierunku parzystym ustawiona jest ToP oznaczona 118. W kierunku nieparzystym dla jazd po torze nr 1 nie występuje ToP, a wzbudzenie przejazdu następuje poprzez podanie sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym na dany tor szlakowy (pod warunkiem zajęcia toru przez pociąg przed podanym semaforem wyjazdowym). Dokładnie taka sama funkcja jest realizowana obecnie w przejazdach uzależnionych w przebiegach sterowanych za pomocą SCS i SPK.[[Plik:SSP-Rys6.png|350px|thumb|right|Rys. 6]]
3. Czujniki (w postaci niebieskich strzałek) umieszczamy w odpowiednej odległości od przejazdu (dwa czujniki najazdowe) oraz czujnik wyłączający na przejeździe. Zasady numeracji czujników oraz kierunek jazdy przez czujniki (N - nieparzysty, P - parzysty) przedstawiono poniżej (Rys. 6)
4. W nastawni umieszczamy powtarzacze (ERP-5 - dla przejazdów starszych typów bez ToPów, lub ERP-6 - dla przejazdów nowszej generacji)
- w przypadku powtarzacza ERP-6 może on pokazywać stan do maksymalnie 8 przejazdów szlakowych ([https://wiki.td2.info.pl/images/0/0c/SSP-Rys7-3.png <span style="color:black">Rys. 7</span>]). W poniższym przypadku powtarzacz obsługuje dwa przejazdy (identyfikatory P59435 i P11952)
- dla powtarzacza ERP-5 ([https://wiki.td2.info.pl/images/4/45/SSP-Rys8-2.png <span style="color:black">Rys. 8</span>]) możemy wpisać tylko identyfikator tylko jednego przejazdu (w tym przypadku jest to identyfikator P56064).
5. Ewentualne uzależnianie przejazdów w przebiegach pociągowych. W tym przypadku należy zaznaczyć odpowiedni checkbox (Route awakening) w kontrolerze danego przejazdu. W przypadku przejazdu P11952 (Rys. 5) jazda na szlak jednotorowy odbywa się z uzależnieniem w przebiegach wyjazdowych (w kierunku nieparzystym zgodnie z ustawieniem niebieskich czujników dla danego przejazdu). Zaznaczamy checkbox zawierający oznaczenie 1N.
6. Dla przejazdu na szlaku dwutorowym ([https://wiki.td2.info.pl/images/2/2d/SSP-Rys9-3.png <span style="color:black">Rys. 9</span>]) jazda na tor 1 odbywa się w kierunku parzystym, natomiast jazda na tor 2 odbywa się w kierunku nieparzystym. Zaznaczamy zatem checkbox 1P/2N. Należy zwrócić uwagę na kierunek jazdy pociągu na dany czujnik przy jeździe pociągu podczas wzbudzania przejazdu uzależnionego w przebiegach.
== Obsługa powtarzaczy ==
[[Plik:SSP-Rys11.png|350px|thumb|left|Rys. 11]]
Poprawność wpisów wszystkich przejazdów w powtarzaczu ERP-6 sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej ilości zielonych diod na panelu czołowym powtarzacza. W tym przypadku 2 przejazdy ([https://wiki.td2.info.pl/images/f/fd/SSP-Rys10-2.png <span style="color:black">Rys. 10</span>]). Wydawanie komend dla danego przejazdu odbywa się poprzez wybór danego przejazdu za pomocą strzałek (w górę/w dół), a następnie naciskania przycisku CMD w celu wybrania odpowiedniej komendy (Reset, T1wył, T1zał, T2 wył, T2zał). Po wybraniu odpowiedniej komendy dla danego przejazdu naciskamy ENTER a następnie potwierdzamy wykonanie komendy przyciskiem CMD.
Po naciśnięciu przycisku MENU na panelu czołowym możemy wyświetlić informacje o stanie każdego z kontrolowanych przejazdów przez ten powtarzacz (Rys. 11). Wyświetlana jest aktualna data i czas, kilometraż danego przejazdu, włączenie czujników w torach szlakowych (t1:ZAŁ, t2:ZAŁ dla szlaku dwutorowego lub tylko t1:ZAŁ dla szlaku jednotorowego), stan przejazdu (OK. OTW lub OK. ZAM). Włączenie ostrzegania dla danego przejazdu sygnalizowane jest miganiem odpowiedniej diody na panelu czołowym powtarzacza.
Translation