Obliczenia z zakresu projektowania układu torowego

Z Train Driver 2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wybrane obliczenia z zakresu projektowania układu torowego dla potrzeb scenerii w TD2

Obliczanie przechyłek na łukach.

Wartość przechyłki nie może być mniejsza niż przechyłki minimalnej dla pociągów pasażerskich obliczonej według wzoru:

, gdzie:

- V max - największa prędkość pociągu pasażerskiego [km/h],

- a dop - największe przyspieszenie niezrównoważone [m/s2],

- R - promień łuku [m].

Wartości adop w zależności od przypadku przedstawia tabela:

Rodzaj układu torowego/ruchu adop [m/s2]
Ruch pasażerski 0,85
Ruch towarowy 0,72
Tory boczne (V≤ 40 km/h) 0,65
Łuki o promieniach 200 m < R ≤ 250 m 0,65
Łuki o promieniach R ≤ 200 m 0,45
Tory zwrotne rozjazdów zwyczajnych z ruchomą krzyżownicą 0,72 dla V≤160km/h

0,58 dla 160<V≤200mk/h

Rozjazdy łukowe ze stała krzyżownicą w toku zewnętrznym 0,85 dla V≤200 km/h
Rozjazdy łukowe ze stałą krzyżownicą w toku wewnętrznym 0,72 dla V≤160km/h

0,58 dla 160<V≤200mk/h

Rozjazdy łukowe z krzyżownicą ruchomą w toku zewnętrznym lub wewnętrznym 0,85 dla V≤200 km/h
Skrzyżowania torów, rozjazdy krzyżowe 0,65 dla V≤100km/h

Obliczona warość przechyłki jest wyrażona w mm. Teraz należy ją przeliczyć na wartość kąta, którą wpiszemy w odpowiednie miejsce w edytorze TD2.

Wartość kąta obliczamy następująco:


, gdzie:

- s - rozstaw szyn (1435 mm)


Przykład:

Obliczamy przechyłkę na łuku o promieniu R = 600 m oraz Vmax = 100 km/h dla ruchu pasażerskiego i zaokrąglamy do wartości całkowitych:


Obliczona wartość kąta przechyłki wynosi 2,68.

Adres do kalkulatora obliczającego funkcję arcsin (funkcja odwrotna do funkcji sinus) -> https://www.rapidtables.com/calc/math/Arcsin_Calculator.html (liczbę wpisujemy tam z KROPKĄ a nie przecinkiem.


Minimalne promienie łuków

Kategorie linii kolejowych Minimalny promień łuku w terenie [m]
  nizinnym podgórskim górskim
magistrala 1400 1200 600
pierwszorzędna 1200 600 400
drugorzędna 600 400 300
drugorzędna 400 250 200


  • dla prędkości ponad 160 km/h na liniach magistralnych nowo budowanych Rmin = 400 m, modernizowanych R = 2000 m,
  • w węzłach i na podejściach do stacji w trudnych warunkach promienie łuków jak dla terenów górskich,
  • na łącznicach między liniami o różnych kategoriach promienie łuków dla linii o niższej kategorii,
  • na torach bocznicowych z ruchem lokomotyw promienie co najmniej 180 m,
  • na torach bocznicy z obsługą włąściciela co najmniej 150 m,
  • w stacyjnych torach bocznych promienie łuków nie mniejsze niż w torach zwrotnych rozjazdów na tej stacji

Minimalna długośc toru w łuku

Tory główne linii magistralnych i pierwszorzędnych [m]
Tory główne linii drugorzędnych 30m
Pozostałe tory 10m

Gdy nie da się osiągnąć należy stosować łuk paraboliczny (dwie stykające się krzywe przejściowe)

Minimalne długości odcinków toru prostego pomiędzy łukami

Tory główne linii magistralnych i pierwszorzędnych [m] - dla warunków normalnych
[m] - dla warunków trudnych
Tory główne linii drugorzędnych 30m
Pozostałe tory 10m

Obliczanie długości rampy przechyłkowej

Pomiędzy odcinkiem toru beż przechyłki a odcinkiem łukowym z przechyłką należy stosować rampę przechyłkową, zwykle o liniowej zmienności przechyłki.

Długość rampy, będącej zwykle całością krzywej przejściowej obliczamy ze wzoru:

gdzie:

Vmax - największa prędkość pociągu pasażerskiego [km/h]

h - obliczona wartość przechyłki [mm]

Opracowanie: @trichlor