Zasady numeracji pociągów

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎čeština

Generator numerów pociągów autorstwa Spythere

Ogólne zasady numeracji pociągów

1. Pociąg - pojazd kolejowy albo skład pojazdów kolejowych, który spełnia wymagania określone dla pociągu i któremu zarządca infrastruktury nadał status pociągu.
2. Status pociągu ma skład wagonów lub innych pojazdów kolejowych sprzęgniętych z czynnym pojazdem trakcyjnym albo pojazd trakcyjny, osygnalizowany i przygotowany do jazdy lub znajdujący się w drodze.
3. Ze względu na rodzaj wykonywanych przewozów pociągi dzielimy na:

 1. pasażerskie;
 2. towarowe;
 3. utrzymaniowo - naprawcze.

4. Każdy uruchomiony pociąg otrzymuje jednolity, niepowtarzalny i obowiązujący na całej trasie przejazdu numer, który przypisuje się do rodzaju pociągu.
System SWDR4 uniemożliwi wygenerowanie rozkładu dla pociągu, jeśli inny użytkownik posiada już rozkład przypisany do tego numeru pociągu.
5. Pociągi jadące w kierunku wzrostu kilometracji linii oznaczone są numerami nieparzystymi, a pociągi jadące w kierunku odwrotnym numerami parzystymi (notatka - patrz punkt 6).
6. Numer pociągu na jego trasie przejazdu zmienia się zgodnie ze zmianą kierunku kilometracji linii przy czym obowiązują następujące zasady łamania numerów: 0/1, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9 np. 5100 na 5101, 12105 na 12104 i tym podobne.
Ze względu na dynamiczne łączenie scenerii w TD2, zaleca się brak zmiany numeru na trasie przejazdu pociągu (z wyjątkiem posiadania złego numeru względem kategorii pociągu).
7. Pociągi krajowe pasażerskie oznaczane są numerami 4 lub 5 cyfrowymi.
8. Dla pociągów zmieniających rodzaj na drodze przebiegu (np. z MPE na EIE, ROJ na RPJ) obowiązuje na całej trasie numer z uruchomienia pociągu.
W TD2 za odpowiednio uzasadnioną zmianę kategorii przez maszynistę odpowiada dyżurny ruchu. Dyżurny ruchu jest wówczas zobowiązany dokonać edycji kategorii w SWDR4 oraz wprowadzić informację w sekcji Uwagi eksploatacyjne o treści np.:
"Zmiana kategorii pociągu z ROJ na RPJ"
.
9. Pociągi krajowe towarowe, utrzymaniowo-naprawcze oraz niehandlowe oznaczane są numerami 6 cyfrowymi.
10. Pociągi międzynarodowe oznaczane są numerem międzynarodowym zgodnie z postanowieniami kart UIC 419-1 dla pociągów pasażerskich i 419-2 dla pociągów towarowych i ustaleniami konferencji międzynarodowych oraz numerem krajowym odpowiednim do rodzaju pociągu. Jednakże na terenie Polski pociągi te mają swój osobny, 4 lub 5 cyfrowy krajowy numer i to właśnie ten należy przyjąć w TD2.
11. Dla krótkich relacji międzynarodowych przygranicznych dopuszcza się stosowanie tylko numeru międzynarodowego. Nie dotyczy TD2.
12. Pierwsza cyfra w numerach 4, 5, 6 cyfrowych pociągów krajowych oznacza numer obszaru konstrukcyjnego dla stacji uruchomienia pociągu.
W przypadku rozpoczynania biegu pociągu na scenerii, która posiada rzeczywisty/e posterunek/nki ruchu (np. Gdańsk, Wrocław) zaleca się maszyniście ustawienie pierwszej cyfry numeru pociągu zgodnie z odpowiednim obszarem konstrukcyjnym.
Nie jest to jednak obligatoryjne.

13. Druga cyfra w numerach 4, 5, 6 cyfrowych pociągów krajowych oznacza numer obszaru konstrukcyjnego dla stacji końcowej pociągu.
14. Kolejne cyfry oznaczają rodzaj pociągu. Zaleca się stosowanie kolejności numeracji dla danego rodzaju i relacji pociągu w ciągu doby.
15. Oznaczenie numeryczne obszarów konstrukcyjnych:

 1. Warszawa - 1
 2. Lublin - 2
 3. Kraków - 3
 4. Sosnowiec - 4
 5. Gdańsk - 5
 6. Wrocław - 6
 7. Poznań - 7
 8. Szczecin - 8
 9. Rezerwa - 9

16. Oznaczenie numeryczne dwóch pierwszych cyfr dla pociągów rozpoczynających i kończących bieg w granicach jednego obszaru konstrukcyjnego, niezależnie od rodzaju pociągu:

 1. 10, 11, 19, 91, 93, 97, 99 - Warszawa.
 2. 20, 22, 29 - Lublin.
 3. 30, 33, 39, - Kraków.
 4. 40, 44, 49, 94, - Sosnowiec.
 5. 50, 55, 59, 90, 95, 96 - Gdańsk.
 6. 66, 60, 69 - Wrocław.
 7. 77, 70, 79 - Poznań.
 8. 88, 80 - Szczecin.
 9. 89, 92, 98 - rezerwa konstrukcyjna.

17. Numeracja 4 cyfrowa: 3 i 4 cyfra z przedziału 00-99 pociągi pasażerskie ekspresowe krajowe:

 1. a) ekspresowe krajowe (w tym Intercity) - EI.

18. Numeracja 5 cyfrowa:

 1. 3,4,5 cyfra z przedziału 001-049 pociągi pasażerskie międzynarodowe:
  a) ekspresowe międzynarodowe EuroCity - EC,
  b) nocne ekspresowe międzynarodowe EuroNight - EN,
  c) Międzynarodowy pośpieszny - MM.
 2. 3,4,5 cyfra z przedziału 050-169 pociągi pasażerskie pośpieszne krajowe:
  a) międzywojewódzkie pośpieszne - MP,
  b) wojewódzkie krajowe pośpieszne - RP.
 3. 3,4,5 cyfra z przedziału 170-199 pociągi pasażerskie pośpieszne krajowe:
  a) międzywojewódzkie pośpieszne nocne lub typu hotelowego - MH.
 4. 3,4,5 cyfra z przedziału 200-999 pozostałe pociągi pasażerskie.

19. W numerach 6 - cyfrowych trzecia cyfra oznacza:

 1. Pociągi towarowe międzynarodowe - 0:
  a) do przewozów jednostek transportu intermodalnego - TC.
 2. Pociągi towarowe międzynarodowe - 1:
  a) do przewozów masowych - TG,
  b) do przewozów niemasowych - TR.
 3. Pociągi towarowe krajowe - 2:
  a) do przewozów jednostek transportu intermodalnego - TD.
 4. Pociągi towarowe krajowe - 3:
  a) do przewozów niemasowych - TN,
  b) do obsługi stacji i bocznic - TK.
 5. Pociągi towarowe krajowe - 4:
  a) do przewozów masowych - TM.
 6. Pociągi towarowe - 5:
  a) do przewozów wagonów z/do naprawy i próbne - TS,
  b) skład lokomotyw - powyżej 3 lokomotyw - TH,
  c) lokomotywy luzem do i od pociągów - LT.
 7. Pociągi pasażerskie niehandlowe - 6:
  a) próżne składy od/do pociągów pasażerskich - PW,
  b) próżny skład pasażerski [próbne, pojazdy trakcyjne i pomocnicze w stanie nieczynnym, skład lokomotyw] - PX,
  c) lokomotywa od/do pociągów pasażerskich - LP.
 8. Pociągi pasażerskie i towarowe - 7, 8:
  a) rezerwa konstrukcyjna.
 9. Pociągi utrzymaniowo - naprawcze - 9:
  a) pociągi inspekcyjne i diagnostyczne - ZN,
  b) inne utrzymaniowe - ZU,
  c) lokomotywy luzem od/do pociągów utrzymaniowo-naprawczych - LZ,
  d) pozostałe lokomotywy luzem, lokomotywy od/do prac manewrowych, pojazd kolejowy zaliczany do taboru specjalnego, pojazd pomocniczy - LS.
 10. Pociągi ratunkowe - ZG stosuje się numerację 2 cyfrową zaczynającą się od 11 lub 12.

Cyfry 4,5,6 dla numerów 6-cyfrowych zawierają się w przedziale 000-899.
Cyfry 4,5,6 dla numerów 6-cyfrowych z przedziału 900-999 stosuje się w przypadku konieczności zmiany numeru pociągu z uwagi na opóźnienie powyżej 24 h w celu uniknięcia dublowania się numerów pociągów.

Kategorie pociągów dostępne w TrainDriver2

Rodzaje pociągów Trakcja Liczba cyfr w
numerze pociągu
Elektryczna Spalinowa
Lokomotywy Zespoły i
wagony trakcyjne
Lokomotywy Zespoły i
wagony trakcyjne
A. Pociągi pasażerskie
Ekspresowy krajowy (w tym InterCity) EIE EIJ* EIS X 4 (np. 1601)
Międzywojewódzki pośpieszny MPE MPJ MPS X 5 (np. 38150)
Wojewódzki pośpieszny RPE RPJ RPS RPM 5 (np. 66115)
Wojewódzki osobowy ROE ROJ ROS APM 5 (np. 66569)
Próżny skład pasażerski - od/do
pociągów pasażerskich
PWE PWJ PWS PWM 6 (np. 696100)**
B. Pociągi towarowe
1. Pociągi towarowe w ruchu krajowym
Do przewozów masowych TME TMS 6 (np. 544002)
Do obsługi stacji i bocznic TKE TKS 6 (np. 403902)
C. Pojazdy kolejowe luzem
Lokomotywa do i od pociągów towarowych LTE LTS 6 (np. 665000)
D. Pociągi utrzymaniowo - naprawcze
Ratunkowy ZGE* X ZGS* X W zależności
od przypadku**
Gospodarczy ZXE ZXS X 6 (np. 103394)

Legenda
X - Brak odpowiedniego taboru oraz kategorii w SWDR4.
* - Brak odpowiedniego taboru.
** - Pociągi ratunkowe i próżne składy pasażerskie (tzw. służbowe) w zależności od sytuacji przyjmują różne numery. Przykładowo lokomotywa, która ściąga zdefektowany skład ze szlaku, przyjmie numer tego pociągu z dopisem zera na początku. Natomiast pociąg o (przykładowym) numerze 61107 zjeżdżający na stację postojową przyjmie nowy numer, z zerem na początku od stacji zakończenia biegu dla podróżnych, do stacji postojowej.

UWAGA! Jazda z zerem jako pierwsza cyfra numeru pociągu nie jest wskazana z powodu, iż SWDR4 nie wykrywa tego zera. Wówczas maszynista ma numer z zerem na początku, a dyżurni ruchu w SWDR4 widzą numer dopiero od kolejnej cyfry, która nie jest zerem, co może prowadzić do komplikacji na różnych płaszczyznach.

Opracowano na podstawie najnowszej Instrukcji o rozkładzie jazdy pociągów Ir-11 autorstwa PKP PLK S.A.