Instrukcja RASP-UZK

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎čeština


O programie

Symulator Urządzeń Przejazdowych (SUP) jest symulatorem urządzenia zdalnej kontroli RASP-UZK w wersjach 4F 2.0 oraz 4.4Ft. W symulatorze SUP pełni dodatkowo funkcję kontenera przejazdowego, odpowiadając za raportowanie swojego stanu do UZK oraz wykonywanie jego poleceń.
SUP nie wspiera w tym momencie przejazdów utwierdzanych w przebiegach i wzbudzanych przebiegowo, a także przejazdów na szlakach wielotorowych (przy >2 torach RASP może służyć jedynie jako dodatkowa sygnalizacja na przejeździe kat. A). Wspierane jest dublowanie czujników poprzez dodanie litery a lub b na końcu nazwy czujnika.

Wymagania sprzętowe

► Zalecany system operacyjny Microsoft Windows 10 64-bit lub nowszy (na wersji Windows 7 64-bit Service Pack 1 program uruchamia się, ale nie jest gwarantowane jego działanie)
► .NET Framework 4.8
► >10MB wolnego miejsca na dysku
► Monitor z rozdzielczością minimum 1024x768

Nawiązanie połączenia ze scenerią

Łączenie ze scenerią

Po uruchomieniu scenerii w trybie dyżurnego należy wczytać plik konfiguracyjny przejazdu, wybierając w menu Plik > Wczytaj.

Następnie należy nawiązać połączenie, wybierając w menu Plik > Połącz. W nowym oknie należy potwierdzić adres IP hosta i numer portu lub wprowadzić ewentualne poprawki.
Proces nawiązywania połączenia trwa w sumie około 40 sekund. W tym czasie przejazdy na scenerii przywracane są do stanu zasadniczego, dlatego podczas jazdy pociągu NIE WOLNO nawiązywać połączenia z symulatorem.


Okno główne (4F 2.0)

Okno główne (4F 2.0)

W oknie głównym przedstawione są podstawowe informacje na temat monitorowanych przejazdów. Odwzorowanie stanu SSP realizowane jest poprzez wypełnianie odpowiednich pól kolorem. Usterki są sygnalizowane dodatkowo sygnałem dźwiękowym ciągłym (kat. I) lub przerywanym (kat. II).

Pola w oknie głównym

Nazwa pola Kolor pola
(nazwa przejazdu) » kilometr przejazdu
STEROWANIE » zielony - sterowanie automatyczne
» pomarańczowy - sterowanie lokalne
USTERKA I » szary - brak usterek kat. I
» czerwony migający - usterka kat. I
USTERKA II » szary - brak usterek kat. II
» czerwony stały - usterka kat. II
TRANSMISJA » szary (TRANSMISJA OK) - transmisja prawidłowa
» czerwony (BRAK TRANSMISJI) - brak komunikacji SUP z TD2 lub baterie są rozładowane
TOR I » szary - czujniki toru 1 załączone
» czerwony - czujniki toru 1 wyłączone
TOR II » szary - czujniki toru 2 załączone
» czerwony - czujniki toru 2 wyłączone

Okno główne (4.4Ft)

Okno główne (4.4Ft)

Podobnie jak w interfejsie 4F 2.0 okno główne 4.4Ft przedstawia podstawowe informacje na temat monitorowanych przejazdów, a odwzorowanie stanu SSP realizowane jest poprzez wypełnianie odpowiednich pól kolorem. Usterki są sygnalizowane dodatkowo sygnałem dźwiękowym ciągłym (kat. I) lub przerywanym (kat. II).

Pola w oknie głównym

Nazwa pola Kolor pola
(nazwa przejazdu) » kilometr przejazdu
STAN
(uproszczony schemat przejazdu)
» biały - brak komunikacji SUP z TD2
» fioletowy - oczekiwanie
» szary - ostrzeganie
» czerwony/biały migający - usterka kat. I lub II
STEROWANIE » zielony (OK auto) - sterowanie automatyczne
» pomarańczowy (OK lokalnie) - sterowanie lokalne
ZEROWANIE » szary (OK zer.) - stan zasadniczy
» ciemnoczerwony (Zerowanie) - zdalne otwarcie rogatek
USTERKA I » szary (OK ust. 2) - brak usterek kat. I
» czerwony migający (Ust. kat.1) - usterka kat. I
USTERKA II » szary (OK ust.2) - brak usterek kat. II
» żółty (Ust. kat.2) - usterka kat. II
TRANSMISJA » szary (OK transm.) - transmisja prawidłowa
» czerwony (BRAK transm.) - brak komunikacji SUP z TD2 lub baterie są rozładowane
ZASILANIE » szary (OK 230V) - kontener SSP zasilany z sieci
» pomarańczowy (BRAK zasil.) - kontener SSP zasilany z baterii
TOR I » szary (Tor 1 ZAŁ.) - czujniki toru 1 załączone
» czerwony (Tor 1 WYŁ.) - czujniki toru 1 wyłączone
TOR II » szary (Tor 2 ZAŁ.) - czujniki toru 2 załączone
» czerwony (Tor 2 WYŁ.) - czujniki toru 2 wyłączone

Okno szczegółowe (4F 2.0 & 4.4Ft)

Widok okna szczegółowego 4F 2.0
Widok okna szczegółowego 4.4Ft
Wejście do okna szczegółowego odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego przejazdu na dolnej belce. Poza drobnymi różnicami wizualnymi jest ono tożsame w 4F 2.0 oraz 4.4Ft. W oknie przedstawione są szczegółowe informacje na temat stanu przejazdu oraz lista komunikatów odebranych od systemu. Okno szczegółowe pozwala na wydawaniu poleceń poprzez wybór odpowiedniego przycisku klawiszem Ctrl oraz prawym przyciskiem myszy.
Na górnej belce znajduje się 7 pól (5 pól przy kategorii C przejazdu). Wypełnienie danego pola kolorem czerwonym oznacza wystąpienie wskazanej usterki kategorii I.

Schemat przejazdu
W centralnej części znajduje się schemat wybranego przejazdu. Schemat przedstawia odwzorowanie urządzeń na przejeździe. Wypełnienie strefy kolorem oznacza zajęcie przez tabor. Interpretacja kierunku ruchu taboru odbywa się podczas zajęcia dalej strefy.

Przyciski funkcyjne
Po lewej stronie okna szczegółowego umieszczone są przyciski funkcyjne (tabela).

Nazwa pola Kolor pola
Zezwolenie na ster. LOKALNE (4F 2.0)
Sterowanie LOKALNE (4.4Ft)
» pomarańczowy - przejazd jest sterowany lokalnie (ręcznie)
» pomarańczowy migający - zezwolono na sterowanie lokalne
» szary - sterowanie automatyczne
Sterowanie AUTOMATYCZNE (4F 2.0)
Sterowanie AUTOMAT. (4.4Ft)
» zielony - przejazd jest sterowany automatycznie
» zielony migający - przejazd jest sterowany lokalnie (tylko 4.4Ft)
» szary - sterowanie lokalne
T1 ZAŁ. / T2 ZAŁ. » szary - czujniki w torze wyłączone
» zielony - czujniki w torze włączone
T1 WYŁ. / T2 WYŁ. » szary - czujniki w torze włączone
» czerwony - czujniki w torze wyłączone
ZEROWANIE » szary - stan zasadniczy
» fioletowy (4F 2.0) - system wyzerowany z UZK
» ciemnoczerwony (4.4Ft) - system wyzerowany z UZK

Pole wypełnione kolorem niebieskim migającym oznacza, że polecenie zostało wydane i nie zostało nadane. Do nadania polecenia służy klawisz Enter. Czas na nadanie polecenia klawiszem Enter jest ograniczony czasowo do 20 sekund dla 4F lub 9 sekund dla 4.4Ft. Po nadaniu polecenia pole zmieni kolor.

Sposób użycia przycisków funkcyjnych
Okoliczności zostały przedstawione w Tabeli usterek.
Wybranie polecenia odbywa się każdorazowo poprzez kliknięcie na odpowiednie pole prawym przyciskiem ze wciśniętym klawiszem Ctrl (Ctrl+PPM). Po wybraniu polecenia należy je nadać klawiszem Enter.
W przypadku pól T1 zał / T2 zał oraz ZEROWANIE przed wybraniem polecenia dodatkowo wyświetlone zostanie okno UWAGA. Czas na kliknięcie przycisku Dalej jest ograniczony czasowo.
W przypadku gdy kolor pola jest inny niż stan zasadniczy lub SUP nie jest połączony z TD2 nie da nadać się wybranego polecenia.

Włączanie i wyłączanie czujników torowych
Wyłączanie / włączanie czujników stosuje się w przypadku prac torowych, przejazdu wagonu pomiarowego, uszkodzenia czujnika włączającego.
Pole T1 ZAŁ. / T2 ZAŁ. w kolorze zielonym oznacza, że czujniki są włączone. T1 WYŁ. / T2 WYŁ. w kolorze czerwonym oznacza, że czujniki są wyłączone.
UWAGA: po wyłączeniu czujników sygnalizacja nie będzie załączana podczas przejazdu pociągu! W przypadku braku TOP należy ograniczyć prędkość do 20 km/h stosownym rozkazem pisemnym!

Ręczne wzbudzanie przejazdu po SRK
W przypadku, gdy przejazd posiada wzbudzenie przebiegowe z wykorzystaniem urządzeń SRK istnieje możliwość ręcznego wzbudzania zamykania poprzez użycie przycisków funkcyjnych podpisanych TorX CY, gdzie X to numer toru, a Y numer czujnika. Po poprawnym użyciu takiego przycisku przejazd rozpocznie cykl zamykania, a odpowiadająca strzałka (4.4Ft) zmieni kolor na zielony lub odpowiadająca szczelina izolacji (4F20) zmieni kolor na czerwony. UWAGA! Po wyłączeniu czujników sygnalizacja nie będzie załączana podczas przejazdu pociągu! W przypadku braku TOP należy ograniczyć prędkość do 20 km/h stosownym rozkazem pisemnym! ► Zerowanie przejazdu
Zerowanie przejazdu jest próbą doprowadzenia do stanu zasadniczego - wyłączenia ostrzegania. Powinno być wykonane po wystąpieniu usterki. Po przeprowadzeniu zerowania wykonywana jest diagnostyka całego przejazdu, podczas której usterki mogą zostać wykryte ponownie.
Przejazd pierwszego pociągu po dowolnym torze i w dowolnym kierunku powinien się odbyć ze zmniejszoną prędkością (dla przejazdów z TOP zostaną zapalone światła pomarańczowe).
Jeżeli usterka nie minęła po wyzerowaniu, należy postępować w sposób wskazany w Tabeli usterek.

Sterowanie automatyczne / lokalne
W SUP nie ma możliwości zmiany sterowania lokalnego na automatyczne i odwrotnie. SUP zmienia tryb pracy automatycznie po nawiązaniu połączenia z symulatorem i przywróceniu przejazdów do stanu zasadniczego.

Komunikaty

Listy komunikatów

Na dole okna szczegółowego umieszczona jest lista z komunikatami dotyczącymi przejazdu SSP.
Informacje zawarte w komunikatach:
► stan urządzeń na przejeździe,
► stan przejazdu,
► wystąpienia usterek na przejeździe,
► potwierdzenie usterek.
Przy użyciu prawego przycisku myszy (PPM) zostanie wyświetlone menu kontekstowe pozwalające na zmianę trybu wyświetlanych komunikatów (lista uproszczona lub lista szczegółowa).

Ustawienia

Ustawienia

Po wybraniu w menu Narzędzia > Ustawienia otworzy się okno ustawień. Ustawienia są globalne, to znaczy dotyczą wszystkich instancji SUP niezależnie od wczytanego pliku konfiguracyjnego przejazdu.
Zmiana częstotliwości występowania konkretnej usterki losowej odbywa się poprzez przesunięcie suwaka w żądane położenie.

Stopień Mnożnik
Brak 0
Bardzo rzadkie 0,5
Rzadkie 1
Częste 2
Bardzo częste 5

Przycisk Wezwij automatyka służy do usunięcia usterek. Po jego użyciu należy postępować w sposób wskazany przez automatyka.

Edytor

Okno edytora

SUP pozwala na samodzielne tworzenie plików konfiguracyjnych przejazdu za pomocą wbudowanego narzędzia.

Przejazd

Pole Wartość
Kilometr przejazdu format XX.YYY
Nazwa TD2 format PXXYYY
Numer linii tekst
Dł. przej. wzdłuż osi jezdni liczba z zakresu 6-50
Typ przejazdu jednotorowy / dwutorowy
Rogatki 4 rogatki / 2 rogatki / brak rogatek
Oznaczenie drogi pionowe / pochyłe / brak
Wersja interfejsu 4.4Ft / 4F 2.0
Opis TOP TOPx [xx] / TOPx xx / TOPx
Obsługa TOP nie / tak
Synchroniczne TOP (4F 2.0) nie / tak
Nazwy posterunków (4.4Ft) nie / tak
Tryb zgodności z Ie-119 (4.4Ft) tak / nie
Odwrócenie SSP nie / tak


Sygnalizacja
Wybór umiejscowienia od 2 do 8 sygnalizatorów drogowych. Numeracja jest narzucona przez Edytor - na scenerii sygnalizatory drogowe należy nazywać w sposób zaprezentowany w niniejszej zakładce, z dodaniem prefiksu Nazwa TD2.

Nazwy
Zdefiniowanie nazw tarcz ostrzegawczych przejazdowych (w edytorze bez prefiksu - stosuje się go tylko na scenerii) oraz nazw torów i sąsiadujących posterunków.

Lista SSP
Manipulowanie już zdefiniowanymi przejazdami kolejowymi - zmienianie kolejności, wczytywanie, zapisywanie zmian, usuwanie. Dodawanie nowego przejazdu odbywa się w zakładce Przejazd.

Kalkulator
Określanie minimalnej odległości czujników włączających od przejazdu z uwzględnieniem::
» minimalnego czasu ostrzegania dla wybranej kategorii,
» czasu zjazdu zestawu z przejazdu,
» sekwencji ostrzegania (8-16-16-6 dla starych wytycznych, 13-10-x-10-7 dla nowych gdzie x - minimalny czas zjazdu zestawu).

Reakcja systemu na sytuację ruchową

Sytuacja typowa
Najechanie taboru na czujnik włączający (C1, C4, C11, C14) powoduje zainicjowanie pracy urządzeń przejazdowych.

  • Cykl pracy SSP w trybie zgodności z Ie-119

1) wyświetlanie w ciągu 0,5s sygnału Osp2 na tarczy ostrzegawczej przejazdowej właściwej dla toru i kierunku jazdy,
2) załączenie sygnalizatorów drogowych,
3) po 13s: rozpoczęcie zamykania rogatek wjazdowych,
4) po czasie potrzebnym na zjazd zestawu (obliczany z długości przejazdu, zwykle około 12-15s): rozpoczęcie zamykania rogatek zjazdowych,
5) po zamknięciu: oczekiwanie na tabor przez co najmniej 7 sekund,
6) po zwolnieniu strefy przejazdu (strefa C2C3): wygaszenie sygnału na TOP,
7) po 6s: rozpoczęcie otwierania rogatek zjazdowych,
8) po otwarciu: rozpoczęcie otwierania rogatek wjazdowych,
9) po otwarciu: wyłączenie sygnalizatorów drogowych.

  • Cykl pracy SSP w trybie "klasycznym"

1) wyświetlanie w ciągu 0,5s sygnału Osp2 na tarczy ostrzegawczej przejazdowej właściwej dla toru i kierunku jazdy LUB na wszystkich tarczach (tryb synchroniczny),
2) załączenie sygnalizatorów drogowych,
3) po 8s: rozpoczęcie zamykania rogatek wjazdowych,
4) po 16s: rozpoczęcie zamykania rogatek zjazdowych,
5) po zamknięciu: oczekiwanie na tabor przez co najmniej 6 sekund,
6) po zwolnieniu strefy przejazdu (strefa C2C3): wygaszenie sygnału na TOP,
7) po 6s: rozpoczęcie otwierania rogatek zjazdowych,
8) po otwarciu: rozpoczęcie otwierania rogatek wjazdowych,
9) po otwarciu: wyłączenie sygnalizatorów drogowych.
Sytuacja nietypowa
W przypadku wystąpienia usterki kategorii I konieczne jest ograniczenie prędkości na przejeździe do 20 km/h. Ograniczenie następuje poprzez wyświetlanie sygnału Osp1 na tarczy ostrzegawczej przejazdowej (selektywnie dla toru i kierunku lub na wszystkich tarczach). Dla usterek kategorii II nie jest konieczne wprowadzenie ograniczenia prędkości na przejeździe.
W przypadku braku tarcz ostrzegawczych przejazdowych należy ograniczyć prędkość na przejeździe stosownym rozkazem pisemnym.
Usterka może wystąpić gdy przejazd jest w stanie spoczynku - w kontenerze RASP co 30 sekund przeprowadzany jest PULS-TEST wszystkich komponentów przejazdu, w tym ciągłości włókien żarówek.
Szczegółowy sposób postępowania przedstawiony został w Tabeli usterek.

Schemat przejazdu

Instrukcja RASP-UZK-schematprzejazdu-1.PNG

Tabela usterek

Nazwa usterki Opis usterki Postępowanie
Usterki kat. I
Usterka czujnika włączającego
(C1; C4; C11; C14)
Występuje losowo, po wykryciu błędu w zliczaniu osi lub po zajęciu strefy dłużej niż 9 minut.
Powoduje samoczynne załączenie ostrzegania na przejeździe. Usterka czujników uniemożliwia ich wyłączenie.
1) zerowanie
2) jeżeli usterka nie ustąpiła:
a) ponowne zerowanie
b) wyłączenie czujników po komunikacie “System wyzerowany z UZK”
(przed załączeniem diagnostyki przejazd “nie widzi” usterki)
c) wezwanie automatyka
Awaria napędu Występuje losowo lub po “ręcznej” zmianie położenia przez dyżurnego.
Zazwyczaj oznacza nieoczekiwaną zmianę położenia napędu. W oknie szczegółowym sygnalizowana jest dodatkowo jako stan pośredni.
1) zerowanie
2) jeżeli usterka nie ustąpiła:
a) wezwanie automatyka
Awaria ciągłości drąga Nie występuje w SUP.
Awaria sygnalizatora Występuje losowo, oznacza przepalenie żarówki w jednej z komór 1) zerowanie
2) jeżeli usterka nie ustąpiła:
a) wezwanie automatyka
Niskie napięcie / Rozładowanie akumulatorów “Niskie napięcie” występuje po 3,5h od wystąpienia usterki “Brak ładowania”. Powoduje samoczynne załączenie ostrzegania na przejeździe.
Po 30 minutach akumulatory się rozładują całkowicie i zaniknie komunikacja z przejazdem.
Usterki nie da się naprawić ani wyzerować,
wezwanie automatyka również nic nie da
Brak transmisji Całkowity zanik komunikacji pomiędzy SUP a TD2.
W przypadku błędu krytycznego SUP zerwie połączenie z symulatorem oraz wyświetli okno z informacją o wystąpieniu błędu.
1) Menu -> SUP -> Połącz jeżeli jest dostępne
2) Jeżeli nie jest dostępne - przyczyną zaniku transmisji jest rozładowanie akumulatorów lub błąd krytyczny programu
Usterki kat. II
Usterka czujnika wyłączającego
(C2; C3; C12; C13)
Występuje losowo, po wykryciu błędu w zliczaniu osi lub po zajęciu strefy dłużej niż 9 minut. Do zwolnienia strefy przejazdu zamiast uszkodzonych czujników wykorzystane zostaną czujniki włączające dla przeciwnego kierunku. Usterka czujników uniemożliwia ich wyłączenie. 1) zerowanie
2) jeżeli usterka nie ustąpiła:
a) wezwanie automatyka
Brak ładowania Występuje losowo, oznacza że przejazd nie jest zasilany z sieci energetycznej. Po 3,5h spowoduje to wystąpienie usterki “Niskie napięcie”. Usterki nie da się naprawić ani wyzerować,
wezwanie automatyka również nic nie da
Usterki świateł białych / pomarańczowych tarcz TOP Występuje losowo, oznacza przepalenie żarówki. 1) zerowanie
2) jeżeli usterka nie ustąpiła:
a) wezwanie automatyka