Układ torowy

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search

Przepisy

Do układu torowego zalicza się parametry geometryczne wszystkich torów w planie (płaszczyźnie poziomej) i profilu (płaszczyźnie pionowej). Wartości tych parametrów są unormowane przepisami i instrukcjami, które jednak zmieniały się na przestrzeni lat więc linie i posterunki powstające w różnych dekadach będą różnić się i posiadać inne cechy charakterystyczne. Największą rewolucję w przepisach przyniosło wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i dostosowanie polskich przepisów do ogólnoeuropejskich standardów, które zostały opracowane i opublikowane w 2010 roku.

Ze względu na znaczne różnice w przepisach sprzed zmian w 2010 roku, a tymi obowiązującymi dziś większość zagadnień tegoż poradnika została podzielona na dwie podkategorie charakteryzujące stare wytyczne oraz te obowiązujące obecnie. Od autora wymaga się oszacowania roku budowy/modernizacji układu torowego posterunków i linii występujących na swojej scenerii i stosowania do ich budowy odpowiednich przepisów.

Układ geometryczny w planie

Parametry geometryczne toru w planie (płaszczyźnie poziomej) uzależnione są od rodzaju toru i kategorii linii kolejowej. Największy nacisk kładzie się na dokładność i precyzję wykonania torów szlakowych oraz głównych zasadniczych.

Do zbioru elementów układu geometrycznego toru w płaszczyźnie poziomej zaliczamy:

Układ geometryczny w profilu

Prędkości wpisane w odcinki toru

Na scenerii wpisujemy obie wartości identyczne i zgodne z maksymalną prędkością dozwoloną na danym odcinku. Symulator sam dodaje 20km/h marginesu do wpisanej wartości zapobiegając tym samym przypadkowym wykolejeniom przez przekroczenie wpisanej prędkości o parę km/h.

Przy wpisywaniu prędkości w tory stacyjne, o ile prędkość nie została dodatkowo ograniczona innymi ostrzeżeniami stałymi i doraźnymi, kierujemy się następującymi zasadami:

  • W torach głównych zasadniczych należy wpisać prędkość zgodną z obowiązującą na szlaku.
  • W torach dodatkowych należy wpisać prędkość zgodną z maksymalną prędkością sygnalizowaną w jeździe na ten tor, lub z tego toru.
  • W połączeniach rozjazdów należy wpisać prędkość zgodną z maksymalną prędkością sygnalizowaną w jeździe przez to połączenie.
  • W rozjazdach krzyżowych i na skrzyżowaniach torów na podrozjazdnicach strunobetonowych należy wpisać wartość 120 km/h. Dla podrozjazdnic drewnianych prędkość ta jest niższa i wynosi 100km/h.
  • W torach bocznych i innych, po których możliwe są tylko przebiegi manewrowe należy wpisać wartość 25 km/h.
  • Dla ostrzeżeń jednokierunkowych i dot. jedynie czoła pociągu nie wpisujemy ograniczenia.